Reglementet for Verdensmesterskapet - St. Hubertus

 

 

Art. 1-Organisasjonskomite

 

 

1.1  Organiseringen av Verdensmesterskapet-St.Hubertus er det den Internasjonale Organisasjonskomitee for Verdensmesterskapet(jakt i praksis) for stående fuglehunder som står for

 

1.2  Den samme komite overtar ansvaret for arrangementet.

 

1.3  Det land som organisasjonskomiteen har tiltrodd arrangeringen av Verdensmesterskapet for stående hunder,(jakt i praksis), overtar samtidig arrageringen av Verdensmesterskaper-ST.Hubertus for menn og damer med stående fuglehunder og for spaniels.

Denne tevling går over en dag, og går mellom de to dager av Verdensmesterskapet for stående fuglehunder.                                                                                                            

 

1.4  Det arrangerende land må sammen med innbydelsen, helst fire måneder før arrangementet,

sende liste over dommerne, type av terreng og vegetasjon der tevlingen skal foregå.Videre må de viltartene som det er tillatt å skyte under tevlingen være nøyaktig opplistet. Dessuten må forskrifter for innførsel av våpen og ammunisjon,samt vaksinasjonbestemmelser og ellers dokumenter som trengs for innreise med hund,.bekjentgjøres.

 

Art. 2- Deltagelse.

 

2.1    Hvert land kan gjennom sitt nasjonal forbund eller en nasjonal jaktorganisasjon stille med     en enkelt detaker, eller med et lag av to jegerer med forskjellige hunder. Dette gjelder menn, damer og spaniels.

 

2.2    Deltagerne må ha nasjonaliteten til det landet de representerer, og fører hund som er fra det samme land.. Et unntak gjelder deltakerer fra oversjøiske land, der reisekostnadene ville bli for store.

 

2.3    Hvert land kan stille med tre lag, ett for damer,ett for menn og ett for spaniels., dessuten en reserve på hvert lag.

2.4    Deltakerne blir inndelt i grupper, der antallet i hver gruppe ikke må overstige 12 jegerer.

 

2.5    Inndelingen av gruppene og slipprekkefølgen blir ved trekning avgjort kvelden før.

 

2.6    Ikke i noen tilfelle kan to deltagerer fra samme nasjon være i samme gruppe.

 

Art. 3-Tekniske delegerte.

 

3.1. Arrangørnasjonen oppnevner en teknisk delegert for hver av gruppene. Denne må velges under jegerer som kjenner reglementet godt.

 

3.2.De tekniske delegerte har følgende oppgaver.

 1. De følger og fører dommerne gjennom terrenget som de kjenner godt.
 2. De passer på at alt forløper korrekt.
 3. Før hvert slipp blir presidenten i dommerkollegiet anvist terrenget som skal benyttes og jegeren får vite hvilken viltart,som er jaktbar.
 4. Etter hvert slipp tar den tekniske delegerte dommernes poeng og bringer disse til mesterskapssekretariatet.
 5. De må ta alle nødvendige forholdsregler for at konkurransen skal gå etter forskriftene og at reglementet følges.
 6. De avgjør som første instans ved eventuelle klager i henhold til artikkel 14.

 

3.3.Den tekniske delegasjon arbeider praktisk sammen med dommerne, men har ingen innflytelse når det gjelder det endelige resultatet.

 

Art. 4- Dommer kollegiet.

 

Hvert dommerkollegium blir sammensatt av to dommerer. Disse taes fra listen St Hubertus som forefinnes i komitesekretariatet. En av dommerne skal være FCI- dommer.

 

Art.5-Påmelding.

 

5.1. Startgebyr blir fastlagt av Organisasjonskomiteen.

 

5.2. Påmeldingen gjøres av den offisielle representant for hver nasjon som også er medlem av Organisasjonskomiteen.

 

5.3. Hver deltagernasjon må gi sekretariatet i Organisasjonskomiteen melding om deltagelse i St. Hubertus innen to måneder før start.Ligger tallet under 12, kan sekretariatet i avtale med det organiserende land avbestille det tredje dommerpar, idet hver dommer får en personlig orientering om dette. I tillegg til dette må påmelding til St. Hubertus gjøres samtidig med den vanlige påmelding til Verdensmesterskapet for stående hunder( jakt i praksis)

 1. Fornavn, etternavn og adresse til deltageren.
 2. Hundens navn, rase,kjonn, fødselsdato,og stamboknummer.anerkjent av FCI.

 

5.4. Reserve eller hele laget kan erstattes helt fram til opprop. Det er da mulig å erstatte jeger eller hund eller begge deler.

 

Art. 6. Utelatelse.

 

6.1.Deltakeren må ikke starte med en tispe i løpetid, sint hund eller som har en eller annen smittsom sykdom.

 

6.2. Hund som har vært ute i slipp kan ikke brukes pånytt av en annen jeger i samme konkurranse.

 

Art. 7. Jaktrunden/ Slippet.

 

7.1. Jegeren går,sammen med sin hund en jaktrunde på 20 minutter.

 

7.2. Hvis mulig skal den tekniske delegerte tilby hver enkelt konkurrent et område der hele slippet kan gjennomføres uten avbrytelse. Innenfor angitte grenser kan konkurrenten selv velge hvilke terreng han vil jakte og gå i.

 

7.3.Hvis dommerne mener at terrenget er oppbrukt mot slutten av slippet,blir tiden som brukes til flytting til bedre terreng ikke beregnet i slipptiden.

 

7.4. Jegeren kan ta med seg minst 6 patroner, men bruke bare 4, og bare bruke en dobbeltløpet hagle.

 

7.5. Han kan maksimalt felle og la hunden apportere 2 stk. av tillatt vilt.

 

7.6. Skulle jegeren felle et vilt uten å finne det igjen, er det bare en gang tillatt å avslutte apporteringssøket, for pånytt forsøke å felle og apportere de nødvendige to vilt.Dommerrne vil ta dette med tapet av det skadde viltet sterkt i negativ vurdering Hvis jegeren skadeskyter enda et stykke vilt , så kan han ikke felle flere før det siste vilt er funnet

 

7.7. Når jegeren har samlet opp begge stykk vilt, og han har fremdeles har patroner igjen, har han ikke lov til å benytte disse. Men han må gå med ladd hagle slippet ut, og dermed gi dommerne mulighet til å bedømme jaktoppførselen tiden ut.

 

Art.8 Avbrytelse av slippet/Diskvalifikasjon.

 

8.1.Skyter en konkurransedeltaker, eller sikter på et vilt som ikke er tillatt, bli han tatt ut av konkurransen. Det samme gjelder hvis han skyter et tillatt vilt som har satt seg i et tre, skyter på bakken eller en fugl som ikke vil ta på vingene.

 

8.2. Hvis oppførselen til en konkurransedeltaker er farlig for ham selv eller andre, kan dommerne avslutte avprøvingen og diskvalifisere deltageren.

 

8.3. Når jegeren skyter et lovlig vilt, men som hunden ikke har tatt stand for, eller av en spanjel ikke er støtt, kan jegeren på grunn av denne feil bare få poeng tilsvarende premiegraden ¨Tilfredstillende¨.( se art. 9.2.) Vurderingen følger på grunn av mangel på sportånd.

 

8.4.I tilfelle av uvanlige naturkatastrofer, ugunstige klimatiske forhold, som hindrer jaktutøvelse i jaktområdet på grunn av lovverket på stedet, kan jakten avbrytes. Konkurranse kan da av den tekniske delegerte,sammen med dommerne bli utsatt.

 

 

Art.9. Vurdering-Bedømming.

 

9.1. Skyting: Dyktighet til jegeren(maksimal poeng:20)

a)Blir et stykke vilt, etter stand av den stående fuglehund eller utarbeidet av en spaniel, truffet og apportert korrekt, blir det belønnet med 10. poeng.

b)Blir et vilt, etter stand av den stående fuglehund eller utarbeidet av en spaniel, truffet og apportert korrekt med to skudd blir det belønnet med 5 poeng.

 1. For hvert stykk vilt som ikke treffes på to skudd, blir jegeren trukket 5poeng
 2. For hvert stykk vilt som treffes( død eller skadet faller på bakken),men som ikke blir apportert, blir det trukket 10poeng.

 

9.2.Videre kan dommerne gi maksimalt 50 poeng til jegeren måte å jakte på i henhold til bestemmelsene i artikel 10.

 

9.3.Tilslutt blir maksimalt 30 poeng gitt til bedømming av hundens arbeid.

 

9.4. Til sammen disponerer dommerne over maksimalt 100 poeng til utdeling.

 

 

Art. 10. Vurderingskriteriene

 

10.1. For å få en så lik vurdering i bedømmelsen med henblikk på målet ved konkurransen, så vel den sportslige og den utdannende del av VM-konkurransen, må følgende regler spesielt taes hensyn til.

 

 1. Deltakeren må gå hele slippet til ende, med unntak av det som er opplistet under artikkel 8. Dommerne kan ved å vurdere deltagerens dyktighet og oppførsel under hele konkurransen med god begrunnelse gi 50 poeng maksimum.
 2. 30 poeng maksimum kan tildeles hundens arbeid, men dette må komme i annen rekke bak bedømmelsen av jegeren.
 3. Poengene etter felte vilt, gir seg selv ut fra den faste tabellen, uten noen vektleggelse ellers.
 4. De forskjellige vektlegging av poengene ved bokstav a), b) og c) skal absolutt ikke sammenblandes, men klart og tydelig avgrenses fra hverandre.

 

Vurdering av jegeren.

 

10.3. Etter en vurdering av jegerens jakt oppførsel gjennom hele slippet, blir 50 poeng fordelt på følgende måte.

1) Nøyaktighet og kunnskap om jakt.:   Maximum 15 poeng.

2) Sikkerhet og dyktighet:                     Maximum 20 poeng

3) Sportsånd:                                           maximum 15 poeng.

 

 

10.3.1 Med nøyaktighet og kunnskap om jakt forstår man jegerens sin måte å forholde seg til normene innenfor jakten, og at jegeren tar hensyn til miljøet.(økologisk jeger).

Særlig skal følgende taes hensyn til: Deltakeren skal alttid kunne anslå avstand til veier og bygninger, for å utøve en normal jagt,og for å gå sikkert gjennom sitt slippområde.

Deltakeren må vise respekt for andres eiendom, tenke på at jaktutøvelse som regel foregår på andres eiendom. Det må nøyaktig bedømmes, deltakerens omsorg for å ikke gjøre skade på andres eiendom eller seg selv.

Blir patroner ikke samlet opp blir det betraktet som en stor feil, hvis ikke det å samle inn patronene er mulig og at det blir stadfestet.

Bedømt blir også forholdet mellom fører og hund, og jegerens måte å føre sin hund. Jegeren inngripen på virkelige feil og ved feil fra hundens side blir bedømt

 

10.3.2. Med sikkerhet og dyktighet forstår man jegerens iaktagelse av sikkerhetsnormene ved gjennomføring av sin jakt slik at ingen blir skadet. All teknisk kunnskap må settes inn for få en optimal gjennomføring av konkurransen.

 

Særlig skal følgende oppførsel betraktes:

Påregnet blir måten jegeren behandler sitt våpen på alene, i nærheten av dommerne eller andre som har med gjennomføringen av slippet å gjøre.

Som stor feil er at deltakeren beholder sin hagle ladd og ikke sikret og enda verre hvis fingeren berører avtrekkeren.

Videre blir deltakerens måte å behandle sitt gevær på foran hinder eller farlige områder i terrenget, der jegeren med fordel kunne ta ut patronene og kontrollere løpene.

Bruk av hagelen for å skremme opp viltet fra krattet gjelder også som feil.

Anerkjennelse blir gitt til den jeger som raskt oppdager viltet og sin besluttsomhet.

Vider bli påaktet omgang med vanskelig terreng, om man skal fortsette i skog eller kuppert terreng.

Man blir også kreditert riktig amunisjon og hagle i forhold til det viltet man jakter på.

 

10.3.3Med sportsånd forstår man jegerens holdning til viltet og til sin hund. Spesielt må følgende i føringen aktes på: Negativt bedømt blir det hvis jegeren avbryter søket etter et skadet vilt, for å fortsette for å skyte sine to nødvendige fugler, og etterpå leter etter det skadde vilt.

Man verdsetter jegerens oppførsel overfor dommerne,organisasjonen og de andre deltagerne.

Stor feil er å skyte på et vilt langt utenfor skuddrekkevidde, eller på et vilt som flyr mot publikum

Dommerne undersøker det felte og apporterte vilt, for å overbevise seg om at viltet ikke er ødelagt av skuddet.

 

10.3.4 Hvis hunden kommer med et sykt eller av en annen konkurrents skadeskutte vilt,blir dette bedømt positivt for hunden, men det blir ikke medregnet i de to stk. vilt som jeger skal felle.. Dette vilt skal ikke beholdes av jegeren, men overgis til terrengleder.

 

10.3.5 Helt spesiell oppmerksomhet gjelder de tekniske retninglinjer, som for eks. sammarbeidet mellom jeger og hund, dyktigheten av å gå det beste terrenget,for å finne viltet hurtigst mulig, og holde roen for å komme viltet så nær som mulig.

 

10.3.6 I tillegg til disse tekniske rettninglinjer, må dommerne verdsette jegeren valg av teknikker i henhold til området man jakter i,ta hensyn til været, terrengets beskaffenhet og viltet man jakter på.

 

Verdsetting av hundens arbeid.

 

10.7 Dommerne skal fordele 30 poeng i hundens arbeid på følgende måte:

 

Dressuren.

 

10.7.1 Opp til 15 poeng kan dommerne gi til en jeger som har et harmonisk forhold til sin hund. Særlig blir kvaliteten på hundens dressur høyt verdsatt, dens lydighet og effektivitet, et regelmessig og systematisk søk, komplett ro i oppflukt og skudd, markering av byttet og kvaliteten i apporten, og at bittet ikke er for hardt. Hunden skal respektere vilt , gjelder både fjør og hårvilt, selv om den ikke har funnet den ved stand eller som spaniel, støtet den opp.

 

Medfødte, naturlige anlegg.

 

10.7.2 Likeledes kan dommerne gi opptil 15 poeng for kvaliteten i viltfinner evnen, rasens egen stil, hodeføring,gode bevegelser, i stand og ved reising, , og dens fornuft til å gå terrenget på,sin omhu i forhold til vilttetthet, og dens utmerkede nese.

 

Art. 11 Vurderingstabell.

 

       For få en mest mulig overensbestemmelse i vurderingen mellom de forskjellige gruppene,      

       har dommerne denne tabellen.:

 

      

                                             Jeger                                             Hund

                                             Opp til 50 poeng                           opp til 30poeng 

________________________________________________________________________

Utilfredsstillend                       0-10                                             0-4

Tilfredstillende                       11-15                                            5-10

God                                      16-29                                           11-15

Svært god                             30-40                                           16-25

Utmerket                               41-50                                           26-30

 

 

Art.12 Rangeringsliste og Tittel

 

12.1 Dersom det er to eller flere grupper, går den bestkvalifiserte i hver gruppe til en sluttkamp, under forutsetning at denne har oppnådd minst 60 av 100 poeng, og har nedlagt minst et stykk vilt. Denne varer 15 minutter.

 

12.2 Juryen for dette løpet settes sammen slik:Dommerer fra deltagende nasjon i sluttkampen er utelukket.

Blir en hoveddommer igjen overtar denne ledelsen i juryen. Blir flere hoveddommerer til overs blir en av disse trukket ut til hoveddommer for sluttkampen.Blir ingen til overs blir den første uttrukne oppnevnt som hoveddommer.Videre blir to dommerer til, valgt ved loddtrekning, men de blir foretrukket de dommerne som ikke tilhører hoveddommeren gruppe.De tre dommeren skal være fra forskjellige nasjoner.

 

 

 

A-Individuell Tittel.

 

12.3. Slutt kampen går som sololøp på samme terrengtype som før på dagen.

 

12.4.Deltakerne i denne sluttkampen blir bare rangert etter det de oppnår i denne sluttkampen.

 

12.5. Tittel verdensmester i Hubertusjakt kan bare tildeles en deltager som minimum har oppnådd 45 poeng, og som har felt og hunden har apportert minimum et stykk vilt. Den som fyller dette og blir best i sluttkampen, kan kalle seg Verdensmester i Hubertusjakt i ett år. Både jegeren og hans hund får tildelt et diplom.

 

12.6. De første plassene i den individuelle rangeringsliste, blir gitt til deltakerne etter plassering i sluttkampen. Ved tre grupper får den første , andre og tredje en pris.Ved to grupper blir den tredje pris tildelt etter en sluttkamp mellom toerne i disse gruppene.

 

12.7. De følgende rekkefølgen i de individuelle plassene regnes ut etter resultatene etter første omgangen.

 

12.8. Ved poenglikhet , bli den deltager foretrukket som får flest poeng som jeger. Ved videre likhet blir den med den beste hunden gitt tittelen verdensmester i Hubertusjakt.

 

B-Rangeringsliste i lagkampen.

 

12.9 Listen i lagmesterskapet blir oppstilt slik:

Den første i hver gruppe får 1 poeng

Den andre i hver gruppe får 2 poeng, og slik videre gjennom hele gruppen.

De poeng som de to deltagerne fra samme land blir tellet sammen og det laget med den laveste sammenlagtsum blir verdensmester i lag i Hubertusjagd for ett år framover.

 

12.9 Ved poenglikhet vinner det laget som har flest sammenlagtpoeng for de to jegerne.(Art 9.2)Ved videre likhet er det de begge hundenes sammelagtpoensum som avgjør.(Art.9.3)

 

Art. 13 Premier

 

13.1 Det er det arrangerende land som skaffer tilveie både de individuelle premier og premier til lagene.

 

Art. 14 Klager

 

14.1 Til dommernes avgjørelse finnes ingen anke.

 

14.2    Klager, som aldri må rettes mot dommernes følge av kriteriene, må rettes skriftlig fra lagleder til den tekniske delegerte.

14.3    En klage på en deltagers deltagelse i matchen som går, gir denne deltager likevel lov til å delta under forbehold.

14.4    Ved en klage må klage- gebyr vedlegges, et gebyr som Organisasjonskomiteen fastsetter for hvert år. Beløpet retter seg etter nivået på klagen.(Første instans eller anke)

14.5    Hvis klagen er berettiget, blir gebyret tilbakebetalt, ellers tilfaller det arrangørnasjonen.

14.6    Klagen må være levert senest 1 time etter konkurransen er over, medregnet finalen.

14.7    Den tekniske delegert må innen 1 time etter presentasjon meddele utfallet.

14.8    Avgjørelsen til den tekniske delegerte kan føre til en skriftlig anke til Organisasjonskomiteen. Anken går enten til sekretariatet eller til presidenten. Dette må skje innenfor den timen som den delegert brukte for fatte sin avgjørelse.

14.9    Organisasjonskomiteen kommer med sitt resultat innenfor 24 timer, eter at den er kommet inn.

14.10Bekjentgjørelse av resultatene blir holdt tilbake til resultatet av anken er kjent

 

 

Art 15 Publikum

 

15.1 Det tilstedeværende publikum må forholde seg korrekt, og ikke forstyrre gangen i konkurransen eller ytre noensomhelst dom. De må holde seg til reglene og oppfordringene til den tekniske delegert og de som organiserer konkurransen. Overtredelse fører til bortvisning fra terrenget.

 

Art. 16 Tillegsbestemmelser

    

       16.1 Det som gjelder situasjoner som uttrykkelig ikke er nevnt i dette reglement, gjelder

       Reglementet for Verdensmesterkapet i Jakt.

 

       16.2Dette reglement ble i nåværende forfatning antatt på Organisasjonskomiteen møte 19.              

       Oktober, 2005 i Vildbjerg, Danmark.

 

       16.3 I tilfelle uoverstemmelser eller i tilfelle forskjellige tolkninger i forskjellige  

               oversettelser er det den franske orginalteksten som gjelder.

      

 

         Oversettelse: Kjell Duedahl, 2006.