Rapphøns og fasan truer ikke norsk natur

En ny rapport fra Høgskolen i Innlandet konkluderer med at utsetting av rapphøns og fasan for trening og jaktprøver med fuglehund ikke truer biomangfoldet eller økosystemene i Norge.

- Fuglehundtrening- og jakt har lange tradisjoner i Norge, og lavlandprøvene er avgjørende for å lære hunden trygg jakt og sikre forsvarlig høsting av vilt. Det er viktig at vi nå har fått vitenskapelig dokumentasjon for å kunne fortsette med utsetting av fasaner og rapphøns for fuglehundtrening, sier Torstein Dehn i Fuglehundeklubbenes Forbund.

Rapporten fra Høgskolen i Innlandet slår fast at det ikke finnes bevis som støtter påstanden om at utsetting av disse fuglene i norsk natur representerer en trussel mot biomangfoldet eller økosystemene i Norge. Tvert imot viser forskningen at bevaring av disse artene er bra for naturen og artsmangfoldet.

Det eneste tilfellet hvor forskningen tyder på negative effekter fra utsetting av fasan er i Storbritannia, hvor det settes ut fugl i et enormt omfang. Antallet fasaner og rapphøns som er satt ut i Norge er i underkant av 6000 fugler, mens de til sammenlikning setter ut over 47 millioner fasaner i Storbritannia hvert år.

- Det er selvsagt helt uaktuelt å sette ut så mange fugler i Norge. Å sammenligne disse tallene er helt usaklig, og det er derfor ingen dokumentasjon som gjør at vi bør frykte at utsetting av disse få fuglene i Norge vil ha negativ påvirkning på norsk natur, sier Torstein Dehn.

Rapporten fra Høgskolen i Innlandet viser at det er fullt mulig å sette ut sunne fugler som ikke sprer sykdommer og sikre god dyrevelferd, ved å tilpasse oppdretts- og utsettingsprogrammer som minimerer risikoen for spredning av patogener. Det er også mulig å redusere risikoen for spredning av sykdommer blant gjeninnførte fugler ved hjelp av god hygiene på oppdrettsanlegg, veterinærundersøkelser og sikre bur.

Fuglehundeklubbenes Forbund understreker at utsetting av fugler må gjøres strengt, riktig og i kontrollerte former, gjerne gjennom en sertifiseringsordning slik Norges Jeger- og Fiskeforening tar til orde for.

- Fuglene som settes ut må ha god helse, god fjørdrakt og bra kondisjon. Alle tiltak som kan sikre at vi både ivaretar fuglenes helse og naturmangfold, er også noe vi støtter, sier Dehn.

Rapporten viser at kontrollert fuglehundtrening kan ha positiv virkning for fasaner og rapphøns evne til å overleve i naturen, da møtet med stående hunder bidrar til at fuglene lærer å passe seg for rovvilt, slik som for eksempel rev.

Rapphøns er en naturlig del av den norske faunaen, men har i mange år vært ansett som regionalt utdødd. Utsetting av rapphøns i norske landbruksområder kan derfor bidra til å at denne arten kan reetablere seg som en naturlig art i Norge. Rapporten fra Høgskolen i Innlandet peker på at utsetting av disse fuglene i landbruksområder i Norge er å anse som bevaringsarbeid, ifølge IUCN (International Union for Conservation of Nature).

- Myndighetene bør virkelig merke seg at en av verdens ledende organisasjoner på bevaring av truede arter peker på at utsetting av disse fuglene er bra for naturmangfoldet og den norske faunaen, sier Dehn.

- Vi ønsker å fortsette med å sette ut rapphøns og fasan i Norge og nå har vi fått solid vitenskapelig dokumentasjon som stadfester at det også er helt trygt. Og ikke bare er det trygt, men den er også en effektiv måte å bevare artsmangfoldet. På bakgrunn av det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget vil vi nå søke om å fortsette med denne aktiviteten i fremtiden og håper myndighetene også legger vitenskap og kunnskap til grunn for behandling av søknaden vår, sier Dehn.

- For å sikre en bærekraftig forvaltning av fasaner og rapphøns i Norge, bør også myndighetene prioritere relevant forskning på norske populasjoner av disse artene. Dette vil gi oss bedre kunnskap om hvordan vi kan bevare artene og ta de riktige valgene for å sikre god dyrevelferd når det gis tillatelser til utsetting i fremtiden, avslutter Dehn.

- Norsk Kennel Klub gir sin fulle støtte til Fuglehundklubbens Forbund i denne saken, og ser det som svært viktig at ny og relevant vitenskapelig kunnskap om norske forhold og fauna blir tatt hensyn til når det gjelder utsetting av rapphøns og fasan. Solid kunnskap er avgjørende i denne saken, som i andre saker som angår norske hunder og deres fremtidige muligheter til å trene og utøve sin naturlige adferd, sier Tom Øystein Martinsen leder av NKKs hovedstyre.

For mer informasjon, se rapporten fra Høyskolen i Innlandet her:
Evaluating effects from releasing hand-reared common pheasant (Phasianus colchicus) and grey partridge (Perdix perdix) on biological diversity and animal welfare in Norway

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Torstein Dehn, styreleder i Fugleklubbhundenes
Telefon: 97199762
E-post: tdehn@nordic-maritime.no